fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista, Asiantuntijapalvelut

Huolellisella suunnittelulla saavutetaan onnistunut yritysjärjestely

Oletko harkinnut toteuttavasi yrityksessäsi yritysjärjestelyä? Oletko miettinyt mitä teet yrityksellesi, kun siirryt eläkkeelle viettämään ansaittuja eläkepäiviä? Yritysjärjestelyn suunnittelu ja siihen valmistautuminen ovat olennainen osa menestyksekkäästi toteutettua yritysjärjestelyä.

Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä yrittäjän kannattaa huomioida yritysjärjestelyyn liittyen jo hyvissä ajoin ennen kuin se on ajankohtaista oman yrityksen kohdalla.

Milloin yritysjärjestely kannattaa?

Vaikka yritysjärjestelyn toteuttaminen ei juuri tällä hetkellä olisikaan ajankohtaista, kannattaa ovi mahdolliselle yritysjärjestelylle pitää avoinna. Yritysjärjestelyllä on mahdollista parantaa toiminnan tehokkuutta ja suunnata yrityksen liiketoimintaa oikein, vaikka muutokset esimerkiksi omistuspohjassa eivät olisikaan juuri nyt ajankohtaisia.

Yritysjärjestelyissä on hyvä olla ajoissa liikkeellä, sillä yritysjärjestelyyn on syytä varata riittävästi aikaa huolellisen suunnittelun mahdollistamiseksi ja järjestelyn läpiviemiseksi lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen puitteissa. Huolellinen suunnittelu ja oikeanlainen valmistautuminen ovat olennainen osa menestyksekkäästi toteutettua yritysjärjestelyä, joten nämä toimet kannattaa aloittaa ajoissa mahdollisen järjestelyn tullessa ajankohtaiseksi.

Mitä yritysjärjestelyissä kannattaa ottaa huomioon?

Yritysjärjestelyissä ja niiden suunnittelussa tulee huomioida erityisesti järjestelyn tavoite, sillä väärällä toteutustavalla yritysjärjestelyn lopputulos ei välttämättä vastaa järjestelylle asetettua tavoitetilaa. Yritysjärjestelymahdollisuuksia on olemassa useita. Yhteistä järjestelyille on se, että kaikissa niissä tulee huomioida ja ennakoida yhtiölainsäädäntö, verolainsäädäntö ja kirjanpidon näkökulma.

Lainsäädäntö on olennainen osa yritysjärjestelyjä

Tyypillisesti osakeyhtiölaki suhtautuu yritysjärjestelyihin sallivammin kuin verolainsäädäntö. Sen vuoksi osa osakeyhtiölain tarjoamista mahdollisuuksista jää usein käytännössä hyödyntämättä, koska näissä tilanteissa järjestelystä maksettavat verot saattaisivat nousta hyvinkin korkeiksi. Esimerkkinä osakeyhtiölain mahdollistamasta yritysjärjestelykeinosta voidaan mainita kolmikantasulautuminen, jota ei verolainsäädännössä pidetä sulautumisena. Siitä syystä kolmikantasulautumista ei voida toteuttaa veroneutraalisti. Ennen yritysjärjestelyn toteuttamista kyseeseen saattaa tulla myös ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta verovaikutusten selvittämiseksi ja veroriskien minimoimiseksi.

Oikeanlainen suunnittelu ja vaihtoehtojen tunteminen on avain menestyksekkääseen yritysjärjestelyyn. Esimerkiksi apuyhtiön käyttöä kannattaa tietyissä järjestelyissä harkita rahoituksen paremmaksi järjestämiseksi tai ketjujärjestelyjen velkojienkuulutusten kokonaiskeston lyhentämiseksi. Osakeyhtiölaki sallisi järjestelyissä käytettävän myös laajemmin erilaisia vastikkeita, mutta verolainsäädännön vuoksi vastikkeena tarjotaan useimmiten liiketoiminnan vastaanottaneen yhtiön osakkeita sekä rajoitetusti rahavastiketta. Yleensä verojen minimointia tärkeämpää on kuitenkin järjestelyn lopputulos, minkä vuoksi myös vähemmän tyypilliset vaihtoehdot on hyvä kartoittaa.

Yritysjärjestelyiden rahoitus ja arvonmääritys

Lainsäädännön huomioinnin lisäksi esimerkiksi rahoitus ja sen hankinta ovat usein olennainen osa yritysjärjestelyä ja sen valmistelua. Yritysjärjestelyiden rahoituksessa tulee myös huomioida osakeyhtiölaissa säädetyt rajoitukset, kuten omien osakkeiden hankinnan rahoituskielto. Lisäksi yritysjärjestelyissä yrityksen arvon määrittäminen on tyypillisesti tarpeellista, jotta yrityksestä mahdollisesti maksettava hinta on oikea ja siirtyvä varallisuus oikein arvostettu.

Rahoituksen ja arvonmäärityksen mahdollistamiseksi on yrityksen taloushallinto syytä pitää ajan tasalla. Ajantasainen taloushallinto mahdollistaa myös yrityksen tehokkaan talousohjauksen. Yritysjärjestelyihin ja niiden valmisteluun olennaisesti liittyviä asioita on varsinaisen toteutettavan järjestelyn lisäksi siis useita, ja niissä kaikissa on onnistuttava menestyksekkään yritysjärjestelyn toteuttamiseksi.

Yritysjärjestelyn syyt

Yritysjärjestelyjä toteutetaan monista eri syistä, mutta tyypillisiä syitä ovat muutokset yrityksen liiketoiminnassa, omistuksen tai rahoituksen järjestely sekä yrityksen tai yrityskokonaisuuden rakenteen järjestely.

Muutokset yrityksen liiketoiminnassa

Liiketoiminnan muutostilanteisiin soveltuvia yritysjärjestelyjä ovat esimerkiksi yritysmuodon muutokset, erilaiset yrityskaupat ja yhtiön purkaminen.

Omistuksen tai rahoituksen järjestely

Yrityksen omistuksen järjestelyyn soveltuvia yritysjärjestelykeinoja ovat niin ikään erilaiset yrityskaupat, mutta omistuksen järjestelyyn soveltuvat myös esimerkiksi osakepääoman alentaminen, osakevaihto sekä omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen. Yrityksen omistuspohjaa voidaan laajentaa osakeannilla, jolla on myös mahdollista kerätä pääomaa yritykselle.

Yrityksen rakenteen järjestely

Yrityksen tai yrityskokonaisuuden rakennetta voidaan järjestellä esimerkiksi sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimintasiirron avulla. Sulautumisella on mahdollista yhdistää yhtiöitä ja jakautumisella on mahdollista jakaa yritys kahdeksi tai useammaksi eri yritykseksi. Liiketoimintasiirto on erinomainen vaihtoehto, kun yhdestä yrityksestä halutaan muodostaa konserni.

Yritysjärjestelyn vaikutus yhtiön rahoitettavuuteen ja varallisuusasemaan

Tietyissä tilanteissa yritysjärjestelyllä voi olla vaikutusta myös yhtiön omaan pääomaan, jolloin yritysjärjestelyllä voi olla mahdollista parantaa yrityksen rahoituskelpoisuutta rahoittajien silmissä. Lisäksi yritysjärjestelyjen keinoin voi olla mahdollista järjestellä yrityksen varoja ja velkoja, mutta tällöin tulee erityisesti huomioida velkojiensuoja ja siihen liittyvät säännökset. Eri keinoja ja yritysjärjestelyvaihtoehtoja yhdistelemällä oikea lopputulos ja asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun yritysjärjestely on huolella suunniteltu ja valmisteltu.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Me voimme auttaa yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyissä organisaation rakenne, toiminnot, henkilöstö ja kumppanuudet ovat muutoksen kourissa. Meillä Gallantilla on kokemusta useiden yritysten yritysjärjestelyistä. Autamme varmistamaan yritysjärjestelyn sujuvuuden ja aikataulutuksen sekä viemään sen läpi menestyksekkäästi. Olemme tukenanne kaikissa yritysjärjestelyyn liittyvissä tilanteissa.

Mikäli tarvitset neuvoja yritysjärjestelyyn liittyen, jätä yhteydenottopyyntö. Me autamme mielellämme!