Sujuva sukupolvenvaihdos: Näin järjestät yrityksen omistusmuutoksen onnistuneesti

Sujuva sukupolvenvaihdos: Näin järjestät yrityksen omistusmuutoksen onnistuneesti

Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii huolellista suunnittelua, ja siksi se kannattaa käynnistää hyvissä ajoin.

Sukupolvenvaihdos on yrityksen elinkaaressa merkittävä käännekohta, jossa omistus ja päätösvalta siirtyvät uudelle sukupolvelle. Vaikka sukupolvenvaihdos terminä usein liitetäänkin perheyrityksiin, se kattaa myös siirtymisen yrityksen toimivalle johdolle tai muille omistajille.

Järjestelyyn liittyy sekä muodollisia että käytännöllisiä näkökohtia ja verotus on usein keskeisessä roolissa sukupolvenvaihdosten suunnittelussa.

Keskeiset kysymykset sukupolvenvaihdoksessa

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita tärkeitä kysymyksiä, kuten:

  • Haluaako yrityksen luopuja saada rahallista korvausta omistuksestaan?
  • Kuka jatkaa yritystoimintaa?

Lisäksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä muokataan usein kohdeyritystä luovutuskuntoon esimerkiksi omien osakkeiden hankkimisen tai jakautumisen kautta, mikäli sukupolvenvaihdoksen kohteena ei ole koko yritys.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavat

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavan valintaa ohjaavat verolainsäädännön tuntemat erityiset sukupolvenvaihdoshuojennukset. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on pääsääntöisesti kaksi vaihtoehtoa: kauppa ja lahjoitus.

Kauppa

Osakekaupalla toteutettava sukupolvenvaihdos on luopujalle verovapaa tapahtuma, mikäli

  • luovutetaan yhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen
  • saaja on lähipiiriä (lapsi, lapsenlapsi, sisar, veli, sisar- tai velipuoli)
  • omistusaika on yli kymmenen vuotta

Kaikkien mainittujen edellytysten on täytyttävä, jotta luovutusvoitto voidaan katsoa verovapaaksi.

Lahjoitus

Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjoituksena, järjestelyyn voi soveltua erityinen lahjaveronhuojennus.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltaminen lahjaverotuksen puolella ei edellytä sukulaisuussuhdetta, toisin kuin myyntivoittoa koskevan huojennuksen soveltuminen.

Lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytykset ovat:

  1. Veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä. Yrityksen osalla tarkoitetaan vähintään 10 % osuutta yrityksessä. Yrityksen tulee harjoittaa liiketoimintaa. Jälkimmäinen näistä vaatimuksista voi aiheuttaa tulkintaongelmia mm. arvopaperikauppaa, sijoitustoimintaa tai kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kohdalla ja estää huojennuksen soveltumisen.

  2. Verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai yrityksessä.

    Huojennuksen saaminen edellyttää, että toiminta ennen ja jälkeen luovutuksen katsotaan yritystoiminnaksi. Lisäksi luovutuksen saajan osalta edellytetään henkilökohtaista osallistumista liiketoiminnan johtamiseen sekä omistajuuteen kuuluvaa äänivallankäyttöä saadun omaisuuden suhteen. Käytännössä vaatimus edellyttää toimimista yhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä sekä omistajavallan käyttöä yhtiökokouksissa.

  3. Kohdassa 1 tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa.

Kaupan ja lahjoituksen yhdistelmä

Molempia huojennuksia voidaan soveltaa myös yhtä aikaa, jos niiden kaikki edellytykset täyttyvät. Jos yritystoimintaa jatkava yrittäjän lapsi maksaa osakkeista enemmän kuin 50 % käyvästä arvosta, jätetään lahjavero kokonaan maksuunpanematta.

Lahjaverotuksen yhteydessä yhtiön osakkeille määritetään käypä arvo ja huojennustilanteissa erityinen sukupolvenvaihdosarvo, joka on 40 % yhtiön vertailuarvosta. Menemättä tässä tarkemmin huojennuksen laskuperusteisiin, voidaan todeta, että huojennus on erittäin tehokas verovelvollisen näkökulmasta.

On hyvä huomioida, että molempiin verohuojennuksiin sisältyy ehto, jonka mukaan jatkaja ei saa myydä saamiaan osakkeita seuraavan viiden vuoden kuluessa (joko kauppapäivästä myyntivoittohuojennuksen osalta tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä lahjaverotuksen osalta) tai verohuojennukset menetetään.

Huolellinen suunnittelu on avainasemassa

Omistusmuutoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen toivottua toteutumispäivää, sillä joskus vaiheittainen toteuttaminen voi viedä vuosia.

Jokainen yhtiö ja omistaja sekä jokainen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen. Meidän asiantuntijatiimimme auttaa huomioimaan osallistujien tavoitteet jo suunnittelun aikana ja hyödyntämään sukupolvenvaihdoshuojennusten tarjoamia mahdollisuuksia. Näin voit välttää sukupolvenvaihdoksen kompastuskivet - niin verotuksen kuin muunkin lainsäädännön suhteen.

Jos sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on ajankohtaista, me Gallantilla voimme auttaa kaikissa järjestelyn vaiheissa aina suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä ja varmista sujuva siirtyminen uudelle sukupolvelle. 

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.