Tiedolla johtamisen avulla parempaa päätöksentekoa

Tiedolla johtamisen avulla parempaa päätöksentekoa

Valveutuneissa yrityksissä liiketoiminnan johtaminen perustuu käytössä olevaan dataan.

Tiedolla johtamisen tarkoitus on tukea yhtiön kehittymistä siten, että liiketoiminnan johtaminen ei perustu oletuksiin, tuuriin, mielipiteisiin tai arvauksiin vaan käytössä olevaan dataan. Yrityksen käytössä oleva data ei vielä itsessään tuota suurta lisäarvoa johdolle, vaan arvoa tuovat datan pohjalta laaditut analyysit, joilla tuetaan johdon päätöksentekokykyä.

Tässä kirjoituksessa kerromme mitä on tiedolla johtaminen ja miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa.

Datan avulla lisää kilpailukykyä

Nykyisessä globaalissa taloudessa yhtiöiden kilpailukykyä mitataan jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla. Suomessa toimivat yhtiöt eivät kilpaile ainoastaan muita Suomessa toimivia yhtiöitä vastaan, vaan kilpailu on globaalia eli ulottuu yli maarajojen. Pärjätäkseen ja menestyäkseen markkinoilla, yhtiöt kaipaavat johtamiseensa ajantasaista tietoa ja sen hyödyntämistä. Yhtiön liiketoiminnasta saatavalla tiedolla halutaan syventää ymmärrystä yhtiön liiketoiminnan muutoksista ja saada tukea johdon päätöksentekoprosesseihin.

Mitä on tiedolla johtaminen?

Yksinkertaisuudessaan tiedolla johtaminen on toimintatapa, jossa johdon suorittamat päätökset perustuvat oikean tiedon analysointiin. Yhtiön tulee ensin siis tunnistaa liiketoiminnalleen olennainen tieto. Olennaisen tiedon pohjalta tehdyt päätökset tukevat toiminnan kehittymistä.  

Tiedolla johtaminen mielletään usein erilaisten raporttien tarkasteluksi, jolloin katse saattaa kääntyä usein taaksepäin, historiadataan. Historiadata antaa johdolle tietoa siitä, miten jokin asia tapahtui ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Johdon kääntäessä katseensa tulevaan, saa tiedolla johtaminen aivan toisenlaisen perspektiivin. Silloin yhtiöstä ja liiketoimintaympäristöstä saatavilla olevasta datasta laaditaan analyyseja mahdollisesta tulevaisuuden suunnasta. Tulevaa on mahdoton ennakoida täysin, kuten keväällä alkanut koronapandemiakin hyvin osoitti, mutta tiettyjä syy-seuraussuhde-skenaarioita on yhtiössä hyvä pohtia etukäteen.

Tiedolla johtaminen ei ole kuitenkaan pelkästään tiedon tuottamista ja analysointia. Se käsittää laajemmin koko liiketoimintatiedon hallinnan (business intelligence), joka pitää sisällään myös tiedon varastoinnin, muokkaamisen ja hyödyntämisen. Liiketoimintatiedon hallinnan voidaan sanoa sisältävän niin strategisia kuin operatiivisiakin toimintoja. Jokaisessa yhtiössä tärkeää liiketoimintatietoa varastoidaan esimerkiksi kirjanpidon muodossa. Kirjanpitoa ei tulekaan laatia pelkästään lakisääteisestä pakosta verottajaa varten, sillä sen avulla saadaan yrityksestä talteen kallisarvoista dataa, jota analysoimalla voidaan kehittää yhtiön liiketoimintaa.

Tiedon yhdistäminen tekee datasta analysoitavaa

Yhtiöillä voi olla käytössään useita eri järjestelmiä tai palveluita, joihin tietoa varastoidaan. Mikäli tietoja löytyy useista eri tietolähteistä erilaisissa muodoissa, on tiedon yhtenäistäminen haastavaa. Se on kuitenkin edellytys analysoitavien raporttien rakentamiselle.

Eri tietojärjestelmistä saatavien tietojen yhdistäminen analysoitavaan muotoon onkin yksi tiedolla johtamisen kulmakivistä. Tietojen integroiminen yhden alustan alle prosessoitavaan muotoon on nykyisin hyvinkin yksinkertaista, sillä usein yhtiön sisäinen ja ulkoinen data sijaitsevat omassa pilvipalvelussaan ja integraatio tapahtuu verkon sisällä. Datan integroimisen jälkeen käyttäjällä on lukuisia eri mahdollisuuksia laatia datasta omalle liiketoiminnalle merkityksellisiä raportteja ja analyyseja.

Tiedolla johtaminen liiketoiminnan apuna

Tiedolla johtamisessa olennaista on se, että tieto on relevanttia ja saatavilla oikeaan aikaan oikeaan käyttötarkoitukseen. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla liiketoiminnan hallinnalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tietojohtamista voidaan hyödyntää. Tiedon täsmällisyys tuottaa parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Yhtiön havitellessa liiketoiminnan kasvua, on oleellista tiedostaa kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Tiedolla johtamisen osalta kasvuun vaikuttaa käytettävissä oleva data, joka voi olla sekä yhtiön sisäistä että ulkoista dataa. Käytettävissä oleva data integroidaan tietovarastoon, jossa se muokataan analysoitavaan ja käytettävään muotoon. Datasta muodostetaan johdon raportteja, joita analysoimalla voidaan tukea johdon päätöksentekokykyä. Tavoitteena on, että johdon raportointia kehittämällä siitä hyötyy sekä yhtiö että heidän asiakkaansa.

Tehokas tietojohtaminen tekee yhtiön johtamisesta helpompaa

Tarjoamme yhtiöille mahdollisuuden yhä kehittyneempään tiedolla johtamiseen. Gallantin CFO-palveluiden tuoteperhe on kasvanut BI-raportointityökalulla. Tämä palvelu mahdollistaa asiakkaillemme, yhtiön talousdatan reaaliajassa visuaalisesti esitettyinä graafeina, diagrammeina ja taulukoina. Palvelun avulla pyritään kehittämään yhtiön johdon raportointia ja suunnittelua sekä tukemaan johdon päätöksentekokykyä.

Raportointityökalu mahdollistaa useita eri hyötyjä kuten:

Fokus liiketoiminnassa

Raportointityökalu tehostaa yhtiössä tehtävien laskelmien ja analyysien laadintaa, jolloin johdolla jää enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen laadittujen laskelmien ja analyysien pohjalta. Haluamme olla myös asiakkaan tukena näiden analyysien ja raporttien hyödyntämisessä.

Ennakoitavuus

Raportointijärjestelmästä seurattava data ja siitä laaditut analyysit perustuvat laadukkaaseen tietoon, jota hyödyntämällä yhtiö voi ennakoida muun muassa kassavirtojen kehitystä.

Kustannusten optimointi

Laadittujen analyysien ja raporttien avulla voidaan identifioida yhtiön kannattavat ja ei kannattavat liiketoiminnot, joka edesauttaa liiketoiminnan kehittämistä kannattavaan suuntaan.

Päätöksentekokyky

Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme nopeammat ja tarkemmat liiketoimintapäätöksenteot, jotka perustuvat käytettävissä olevaan dataan ja siitä laadittuun analyysiin.

Toimintojen kehitys

Kokonaisuudessaan hyvällä ja kattavalla raportoinnilla voidaan tukea tiedolla johtamista, joka antaa mahdollisuuden useiden eri toimintojen kehittämiselle.

Lassi Ylisiurunen | Financial Advisor, KTM

Me voimme olla apunanne tiedolla johtamisessa

Meillä Gallantilla on kokemusta talousdatasta ja johdon raportoinnin kehittämisestä. Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, jätä yhteydenottopyyntö. Me autamme mielellämme!

Löydä tehokkaat keinot liiketoimintasi kehittämiseen

Lataa liiketoiminnan kehittäjän opas ja onnistu kasvussa.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.