Palkkahallinnon tärkeät luvut 2022 ja muutokset 1.1.2022 alkaen

Palkkahallinnon tärkeät luvut 2022 ja muutokset 1.1.2022 alkaen

Vuosi 2022 tuo muutoksia mm. yhteistoimintalakiin, työsopimuslakiin ja perhevapaauudistukseen liittyen.

Olemme koonneet tähän kirjoitukseen palkkahallinnon parissa työskenteleville sekä verotuksesta kiinnostuneille vuoden tärkeimmät muutokset ja luvut.

Työeläkemaksut

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin aiemmin koronahelpotuksia. Maksunkorotus näkyy ensi vuoden lisäksi vielä kolmen seuraavankin vuoden maksussa, eli viimeisin korotus tulee vuonna 2025. Haettujen laskuperusteiden mukaan TyEL-perusmaksu on 25,85 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022.

Yhteistoimintalaki

Työlainsäädäntöön tulee myös muutoksia vuonna 2022. Niistä yksi on uusi yhteistoimintalaki, joka on tulossa voimaan vuonna 2022. Laissa siirrytään aikaisempaan verrattuna osin yleisluontoisempaan sääntelyyn.

Laki koostuu kolmesta osuudesta:

  • jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
  • muutosneuvottelut
  • hallintoedustus

Vuoropuhelua tulisi uuden lain mukaan käydä lähtökohtaisesti vähintään neljännesvuosittain järjestettävässä kokouksessa tai jos työnantajalla on vain 20–29 työntekijää, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Uusi yhteistoimintalaki koskettaa edelleen niitä yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää, kuten ennenkin. Perustavanlaatuisia muutoksia ei ole siis ole tulossa.

Muutosneuvottelut kattavat aiemman yhteistoimintalain 6 ja 8 luvun mukaiset neuvottelut, eikä menettelysäännöksissä ole suurta muutosta aiempaan lakiin verrattuna, esimerkiksi neuvottelujen määräajat säilyvät ennallaan.

Hallintoedustusta koskevat säännökset siirretään yhteistoimintalakiin. Säännöksiä sovelletaan, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 150 työntekijää.

Työsopimuslaki

1.1.2022 työsopimuslaki muuttuu siten, että työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta kilpailunrajoitusajalta. Lakimuutokset sääntelevät työsopimuksiin kirjattuja kilpailukieltoja sekä työnantajan ja työntekijän erikseen solmimia kilpailukieltosopimuksia. Uusi sääntely koskee myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Lue lisää kilpailukieltosopimuksiin tulevasta korvausvelvollisuudesta

Perhevapaauudistus

Kolmantena lakimuutoksena mainittakoon perhevapaauudistus, joka on tulossa voimaan 1.8.2022. Uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti silloin, kun lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Äitiysvapaa ja isyysvapaa poistuvat – ja puhutaan sen sijaan raskausvapaasta ja vanhempainvapaasta. Raskausvapaa on nimensä mukaisesti varattu sille henkilölle, joka on raskaana. Vanhempainvapaaseen taas on tulossa kiintiöt. Lisäksi työsopimuslakiin tulee uusi omaishoitovapaa. Perhevapaauudistus ja uusi perhevapaajärjestelmä antavat perheille enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.

Taloudellisen työnantajan käsite

Suomeen on myös tulossa taloudellisen työnantajan käsite. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen verotusoikeus ulottuisi suomalaiselle taloudelliselle työnantajalle tehtyyn työhön, vaikka henkilön muodollinen työnantaja olisi ulkomailla. Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan yhtiötä, jonka johdon ja valvonnan alaisena työntekijä Suomessa suorittaa työpanoksensa. Tällä hetkellä kyseessä on vielä vasta hallituksen esitysluonnos, mutta muutosten on kuitenkin ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2022 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

Vero API – Verohallinnon rajapinta palkkajärjestelmiin

Vero API -kehitys jatkuu myös koko ajan Verohallinnossa. Vero API on Verohallinnon käyttöönottama rajapintapalvelu, joka mahdollistaa ohjelmatoimittajille yhteyden Verohallinnon palveluihin. Osalla palvelu on ollut käytössä jo keväästä lähtien. Vero API toimii reaaliaikaisesti ja se on tarkoitettu ohjelmistotoimittajille ja muille palveluntarjoajille, jotka tekevät omaa ohjelmistokehitystä. Gallant hyödyntää jo Vero APIa niissä palkkajärjestelmissään, joissa se on teknisesti mahdollista. Ensi vuoden aikana yhä useammat ohjelmistotoimittajat tekevät kehitystyötä, joten ennakonpidätystiedot voidaan hakea suoraan Verohallinnolta entistä laajemmin. Verokorttien ja muutosverokorttien toimittaminen erikseen on näin jäämässä historiaan. Tämä helpottaa palkkahallinnon työtä, koska tiedot saadaan nopeasti ja vaivattomasti suoraan Verohallinnolta, eikä työntekijän tarvitse muistaa toimittaa verokorttia. Toki verokortti täytyy edelleen tehdä OmaVerossa, ellei halua tyytyä verottajan automaattisesti toimittamaan verokorttiin.

Työntekijän maksut 2022

Työntekijän maksu %
Työntekijän työeläkemaksu
– jos työntekijä 17–52-vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
– jos työntekijä 53–62-vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
– jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus 7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
– peritään ajalla 1.1.-31.7.2022, jos työntekijä 17–64-vuotias
– peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18-vuotias
(syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
1,50
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,74
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut
(sisältyvät ennakonpidätykseen)
 
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
– maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat
– vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista
1,18
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,14
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu 1,32
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista 0,53
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta 1,50
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan) 10,36 (11,86, kun henkilö on 53–62 v.)
Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu)
– peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,71, tulot ovat vähintään 15 128 euroa.
0,53, jos tulot ovat alle 15 128 euroa.

Työnantajan maksut 2022

Työnantajan maksu %
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
– maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
– kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu 25,85
TyEL-perusmaksu
– Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 euroa vuonna 2020
– Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta
– Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen
25,85
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
Maksussa otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset
24,85
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua 17,40
Työttömyysvakuutusmaksu
– 2 197 500 euron palkkasummaan asti
0,5
Työttömyysvakuutusmaksu
– 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
2,05
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta 0,5 (palkkojen määrästä riippumatta)
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti 1,51
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,70 (jos palkkoja kalenterivuodessa yli 1300)
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa 62,88

Verotusarvoja 2022

Verovapaat matkakustannusten korvaukset Euroa (senttiä)
Kilometrikorvaus (senttiä/km) 46
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) 10
Kokopäiväraha (euroa) 45
Osapäiväraha (euroa) 20
Ateriakorvaus (euroa) 11,25
Yömatkaraha (euroa) 13
Rajanylitysraha (euroa) 18
Luontoisetuarvoja Euroa (senttiä)
Ravintoedun verotusarvo 7,15
Ateriakustannusten vähimmäismäärä
(=lounassetelin verotusarvo vähintään)
7,15
Ateriakustannusten enimmäismäärä
(=lounassetelin nimellisarvo enintään)
11,30
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 11,30 euroa 8,48
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä
aiheutuneet kustannukset
20

Ulosottopidätys 2022

Ulosottopidätyksen suojaosuudet Euroa (senttiä)
Velallisen suojaosuus (€/päivä) 23,20
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,34
Me voimme olla avuksi yritysten palkkahallinnossa

Mikäli kaipaat neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet...

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.