fbpx
Iiro Säilä | | Ajankohtaista

Koronatuet yrityksille: Yritysten kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12.2021

Yritysten kustannustuen viides hakukierros aukeaa tiistaina 21.12.2021 klo 9. Viidennellä hakukierroksella tukikausi on 1.6.2021-30.9.2021 välinen aika. Tuki on haettavissa 21.12.2021-18.2.2022 välisen ajan Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorin sivuilla.

Kenelle yritysten kustannustuki on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Kustannustuen viidennellä hakukierroksella kustannustuen ehtoja on aiempiin hakukierroksiin verrattuna tiukennettu. Viidennellä hakukierroksella tuen saamisen ehtona on, että yrityksen toimintaa on rajoitettu julkisoikeudellisilla rajoitustoimenpiteillä. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritystoimintaan tai yrityksen asiakaskuntaan. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi pudonnut koronaviruksen seurauksena. Tukea myönnetään esimerkiksi taksi- ja liikennealan yrityksille sekä majoitus- ja ravitsemisalan yrityksille.

Toimialat
Tukeen oikeutetut toimialat on edellisten kierrosten tapaan vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella ja oman yrityksesi toimialan tilanteen voit tarkistaa täältä. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piirin, mutta yritys täyttää tuen ehdot voi myös muulla toimialalla toimiva yritys hakea ja saada tukea harkinnanvaraisin perustein. Pelkkä viranomaisen suositus ei kuitenkaan riitä perusteeksi tuelle vaan tuen saamiseksi toimintaa tulee olla rajoitettu.

Yhtiömuoto
Yhtiömuotorajoitusta ei kustannustuen viidennellä kierroksella ole, joten kaikilla ehdot täyttävillä yrityksillä on mahdollisuus hakea tukea yritysmuodosta riippumatta. Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat saada tukea, jos niillä on y-tunnus.

Liikevaihto
Sen lisäksi, että yrityksen toimintaa on rajoitettu, tulee yrityksen oman pandemiakauden liikevaihdon olla laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Pandemiakaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta yrityksen liikevaihtoa verrataan vertailukauteen. Pandemiakauden ja vertailukauden ajankohta riippuu yrityksen perustamishetkestä ja alv-ilmoituskauden pituudesta. Tukikausi on kuitenkin sama kaikilla yrityksillä pandemiakaudesta ja vertailukausista riippumatta. Kaikki yritykset hakevat siten tukea 1.6.2021-30.9.2021 aikavälillä syntyneisiin kustannuksiin.

Jos yritys on arvonlisäverotuksessa kuukausi-ilmoittaja ja sen toiminta on alkanut ennen 1.6.2019, on yrityksen liikevaihdon oltava tukikaudella (1.6.2021-30.9.2021) 30 % alempi kuin vertailukaudella (1.6.2019-30.9.2019). Myös 1.6.2019 jälkeen perustetut yritykset sekä yritykset, joiden alv-kausi on muu kuin kuukausi, voivat saada kustannustukea. Tässä tapauksessa katso vertailukausista tarkemmin Valtiokonttorin sivuilta.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada tukea 2 000–1 000 000 euroa. Tukea maksetaan tukikauden, eli kesä-syyskuun, joustamattomien liiketoiminnan kustannusten sekä palkkakustannusten perusteella. Viime kierroksen tapaan tukikelpoisten kustannusten tulee ylittää 2 000 euroa, jotta yritys voi saada tukea. Jos tukikelpoiset kustannukset ylittävät 2 000 euroa, mutta kustannustuen määrä jää alle 2 000 euron niin tuki korotetaan ja maksetaan 2 000 euron suuruisena, mikäli muut tuelle asetetut edellytykset täyttyvät. Tukihakemukseen liittyen Valtiokonttori saa tiedot liikevaihdosta Verohallinnolta ja yrityksen palkkatiedot Tulorekisteristä, minkä lisäksi yritys itse ilmoittaa tukihakemuksella liiketoiminnan joustamattomat kustannukset tukikaudelta.

Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka se olisi saanut muitakin koronapandemian lievittämiseen tarkoitettuja tukia. EU:n tilapäisen puitetukiohjelman mukaiset yrityksen saamat tuet eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuna ylittää puitetukiohjelmassa säädettyä 2 300 000 euroa.

Kustannustuen saannin edellytykset ja tuen myöntämisen esteet

Tuen saannin edellytyksenä on y-tunnus, yrityksen liikevaihdon 30 % suuruinen lasku ja yrityksen päätoimialan kuuluminen Valtioneuvoston asetuksessa määritetylle toimialalla tai julkisoikeudellisesta rajoituksesta johtuva syy liikevaihdon laskulle.

Tuen saannin ulkopuolelle on rajattu yritykset, joiden tukikelpoiset kustannutukset jäävät alle 2 000 euron, sekä ne yritykset, joita ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, joilla on verovelkaa ja yritykset, jotka ovat laiminlyöneet veroilmoituksen antamiseen liittyvän velvollisuuden. Jos yritys on asetettu konkurssiin, tai konkurssiin asettaminen on vireillä, ei yritys voi saada kustannustukea. Myöskään ennen koronaa (31.12.2019) vaikeuksissa olleelle yritykselle ei voida myöntää tukea, lukuun ottamatta pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka voivat saada kustannustukea, vaikka olisivatkin olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.

Iiro Säilä | Financial Advisor

Mikäli tarvitset neuvoja, voit jättää meille yhteydenottopyynnön

Voit myös ottaa yhteyttä omaan kirjanpitäjääsi, joka auttaa selvittämään edellytykset tuen saantiin.