fbpx

Tilinpäätössuunnittelussa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Hyvällä tilinpäätössuunnittelulla varmistetaan oikeat ja riittävät tiedot sisältävä tilinpäätös sekä sujuva ja aikatauluissa pysyvä laadintaprosessi. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Tilinpäätös on ainoita virallisia dokumentteja yksityisistä osakeyhtiöistä, joka on laajasti julkinen. Sen voi ajatella olevan talouden käyntikortti yrityksestä. Tilinpäätöksen lukijakunta on hieman yhtiöstä riippuen kohtalaisen laaja ja siihen kuuluu yhtiön sidosryhmiä mm. toimittajat, sijoittajat, asiakkaat, verottaja sekä muut satunnaiset lukijat, jotka ovat muutoin kiinnostuneet yhtiöstä lukujen valossa. Siksi tilinpäätökseen kannattaa panostaa ja yksi hyvä keino on ennen tilikauden päättymistä suunnitella hyvissä ajoin tilinpäätöstä – niin lukujen puolesta kuin prosessi- ja aikataulumielessäkin. Tällä vältetään ikävät yllätykset tilinpäätösvaiheessa.

Mitä tilinpäätössuunnittelu pitää sisällään?

Tilinpäätössuunnittelussa tehdään katsaus loppuvuoden lukujen pohjalta tulevaan tilinpäätökseen ja siitä laskettaviin tunnuslukuihin, käydään läpi tilikaudelta keskeneräisenä olevat tilinpäätökseen vaikuttavat asiat, liitetietoihin tulevat vastuut, suunnitellaan verotus sekä käydään läpi tilinpäätöksen laadintaan liittyvät aikataulut ja prosessi. Samalla kannattaa myös hiukan luoda katsausta jo tulevaan ja varmistaa että alkuvuotta ajatellen on kirjanpito ja raportointi kustannuspaikkoineen, seurantakohteineen ja projekteineen ja tileineen yhtiön tavoitteiden mukainen.

Tilinpäätöksen tunnusluvut

Olennaiset tilinpäätöksen luvut on syytä käydä alustavasti läpi jo ennen tilikauden päättymistä, pohtia taseen pysyvien vastaavien arvostukset kohdalleen, miettiä onko jotakin aktivoitavia kuluja, joita tilikaudella ei ole aktivoitu ja tarkastaa poistosuunnitelmien paikkaansa pitävyydet ja taloudelliset pitoajat. Lisäksi oman pääoman tilanteeseen on hyvä luoda katsaus. Jos oma pääoma uhkaa mennä negatiiviseksi loppuvuonna, ehditään tarvittavat toimenpiteet suunnitteleman vielä ennen tilikauden päättymistä. Koronavuonna on yhtiöillä saattanut olla ajankohtaisena erilaiset avustushankkeet, joissa avustukset tai projektit saattavat jatkua yli tilikauden. Näihin liittyvät tuloutukset ja tase-erät, sekä projektien kertyneet kustannukset on hyvä käydä läpi ennen kuin tilikausi päättyy, jotta varmistetaan että projektit ovat menneet avustushankesuunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön arvioiduista tilinpäätösluvuista kannattaa laskea tavoitteisiin ja strategiaan sopivia tunnuslukuja ja analysoida näiden kehitystä viime vuoteen ja tavoitteisiin nähden, vaikka yhtiö ei olisikaan velvollinen laatimaan toimintakertomusta ja sen yhteydessä esittämään lakisääteisiä tunnuslukuja. Sidosryhmät arvioivat yhtiön taloudellista tilannetta usein tunnuslukujen kautta ja siksi on hyvä tiedostaa miltä omat tunnusluvut tulevat tilinpäätöksestä laskettuna näyttämään. Tunnusluvut auttavat hahmottamaan, miten yhtiöllä menee ja miten liiketoiminta on kehittynyt vuosien aikana ja vertailemalla esimerkiksi saman toimialan muihin yhtiöihin, saa käsitystä, että miten yhtiön toiminta suhteutuu muihin alan toimijoihin. Näiden avulla voi myös paljastua ongelmakohtia, joita voi vielä ehtiä tilinpäätökseen mennessä parantamaan. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi iso myyntisaamisten tilanne, jolla on vaikutus erinäisiin tunnuslukuihin ja kun erääntyneet, perimättä jääneet myyntisaamiset kotiutetaan tehokkaasti ennen vuoden vaihdetta, saa sillä tavoin parannettua esimerkiksi myyntisaamisten kiertonopeutta.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Liitetietoihin tulee yhtiöllä esitettäväksi useita vastuuasioita, jotka voi vaatia erilaisten sopimusten läpikäyntiä ja tiedon keräämistä organisaation eri tahoilta, minkä vuoksi liitetietoihin tulevat asiat kannattaa myös huomioida jo tilinpäätössuunnitteluvaiheessa. Tietojen keruu ja asioiden varmistelu voi viedä yllättävän paljon aikaa ja tunnetusti tilinpäätöstä laadittaessa tätä aikaa ei liiaksi ole.

Tilinpäätöksestä löytyy joustokohtia

Vaikka tilinpäätöksessä käytettävät laskentaperiaatteet ovat pitkälti kirjanpitolain ja asetusten säätelemiä ja laskentaperiaatteissa on noudatettava johdonmukaisuutta, tilinpäätöksestä löytyy myös jouston varaa.

Osa omaisuuseristä on pakko aktivoida kirjanpitolain mukaisesti, mutta esimerkiksi osaa aineettomista hyödykkeistä koskee aktivoinnin vapaaehtoisuus. Esimerkiksi tuotekehityskustannukset sekä vuokrahuoneistoon tehdyt suuret korjausmenot ovat vapaaehtoisesti aktivoitavissa. Aktivoinneilla pystytään vaikuttamaan tulokseen.

Poistosuunnitelmia ja taloudellisia pitoaikoja tarkastelemalla voi löytyä myös päivitettävää ja poistosuunnitelman muutos vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen.

Tuloutuksen laskentaperiaatteiden valinnoilla vaikutetaan tilikaudelle muodostuvaan tulokseen. Toiminta on voinut muuttua ja yhtiö esimerkiksi ryhtynyt tekemään pienempien projektien sijaan myös laajempia projekteja, joiden sopimussummat merkittäviä ja projekteja on kesken tilinpäätöshetkellä. Tällöin voi esimerkiksi olla viisasta pohtia osatuloutuksen käyttöönottoa laajemmissa projekteissa. Laskentaperiaatteiden valinnassa toki täytyy muistaa johdonmukaisuus tilikausien välillä ja perustellut valinnat.

Verosuunnittelu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä

Tilinpäätössuunnittelun yhteydessä on myös korkea aika tehdä katsaus verotuksen suunnitteluun, jollei sitä ole tehty aiemmin tilikaudella. Esimerkiksi omistajayrittäjävetoisissa yhtiöissä on hyvä keskustella omistajan kanssa, paljonko tullaan nostamaan palkkana ja paljonko osinkoina. Myös ennakkoverojen muutokset tässä kohtaa ovat vielä mahdollisia, mikäli ennakot eivät vastaa todellisuutta. Tilikaudella tapahtuneisiin yli 50 %:n omistajanvaihdoksiin yhtiöissä, joissa on käyttämättömiä tappiota, jotka uhkaavat vanheta, on tilinpäätössuunnittelun yhteydessä viimeinen aika hakea näihin poikkeuslupaa, jolloin saadaan hyödynnettyä myös vanhat tappiot tarpeen mukaan.

Poistojen hyllyttäminen voi jossakin tilanteissa olla myös tarpeen, mikäli yhtiöllä on käyttämättömiä tappioita, jotka uhkaavat vanhentua tai yhtiö tekee muutoin tappiollisen tuloksen. Hyllypoistoilla ei ole vanhenemisaikaa, toisin kuin vahvistetuilla tappioilla. Konserneissa konserniavut ovat myös oiva keino pyrkiä tasaamaan konsernien verorasitusta, mikäli konserniavustuslain edellytykset täyttyvät.

Katse uuteen tilikauteen

Tilinpäätössuunnittelun yhteydessä on hyvä käydä läpi myös seuraavan vuoden tavoitteet ja varmistaa, että kirjanpito ja talousraportointi tukevat tulevaisuuden suunnitelmia. Tiedossa voi olla uusia liiketoiminta-alueita tai projekteja, joiden seurantamahdollisuudet on hyvä laittaa kuntoon jo ennen tilikauden vaihdetta, jotta kohteille kertyvät kustannukset ja tuotot saadaan jo heti alkutilikaudesta menemään oikein. Myös johdon raportoinnin kehittämissuunnitelmista on hyvä keskustella jo vuoden lopulla, jolloin mahdollinen uusi raportointi saataisiin käyttöön jo heti alkuvuodesta. Joskus voi olla tarpeen jopa tehdä muutoksia siten, että uusille raporteille saadaan myös vertailutiedot näkyviin ja lähes menneen tilikauden osalta.

Kaiken kaikkiaan, tilinpäätössuunnittelu tähtää asioiden ennakointiin, asioiden taloudellisen tilanteen korjaamiseen ennen tilinpäätöstä, sekä yhteisten aikataulujen ja vastuiden sopimiseen. Parhaimmillaan siinä suunnataan jo katseet tulevaan ja varmistetaan että on valmiudet aloittaa uusi tilikausi sekä johdon raportoinnin että kirjanpidon kannalta parhaalla tavalla, vaikka saatetaankin samalla edellistä tilikautta kirjoihin ja kansiin.

Minna Helin | Team Lead Advisory Services

Me voimme olla avuksesi tilinpäätössuunnittelussa

Suosittelemme, että varaat kirjanpidon asiantuntijaltasi ajan tilinpäätöksen suunnittelupalaveriin. Autamme mielellämme tilinpäätöksen suunnittelussa ja otamme avuksi oikean asiantuntijan. Yhdessä saamme aikaan tilinpäätöksen, joka on ilo antaa sidosryhmille luettavaksi!