Mitä on käyttöpääoma ja miten yritys voi vaikuttaa sen määrään?

Mitä on käyttöpääoma ja miten yritys voi vaikuttaa sen määrään?

Käyttöpääoma mahdollistaa yrityksen tehokkaan toiminnan.

Käyttöpääoman hallinnalla voidaan vaikuttaa kassassa olevan rahamäärän lisäksi myös investointeihin sekä yrityksen kasvuun. Miten käyttöpääoman määrään voidaan vaikuttaa? Mistä käyttöpääomarahoitusta voi hankkia? Näihin kysymyksiin vastaamme tässä kirjoituksessa.

Mitä on käyttöpääoma?

Käyttöpääomalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka sitoutuu yrityksen juoksevan liiketoiminnan pyörittämiseen. Se, kuinka paljon yritys tarvitsee käyttöpääomaa, riippuu yrityksen toiminnan tehokkuuden lisäksi yrityksen toimialasta ja liiketoimintamallista.

Tyypillisesti käyttöpääomaa sitoutuu liiketoiminnassa vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin, mutta toisaalta käyttöpääoman tarvetta vähentävät ostovelat ja saadut ennakkomaksut. Jälkijättöisesti käyttöpääoman tarve voidaan laskea suoraan yrityksen kirjanpidon taseelta, jonka pohjalta käyttöpääoman tulevaa tarvetta voidaan laskea erilaisten ennustemallien avulla.

Mikä on käyttöpääoman optimaalinen määrä?

Optimaalisen käyttöpääoman määrä riippuu yrityksestä, sen koosta, toimialasta ja liiketoimintamallista. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että mitä vähemmän käyttöpääomaa yrityksen toimintaan sitoutuu, sitä tehokkaampaa toiminta on ja sitä alhaisempi on yrityksen pääoman kustannus.

Vaikka mitään kaikille yrityksille sopivaa yleistä ja yhtäläistä käyttöpääoman määrää ei voidakaan määrittää, voidaan yrityksen nettokäyttöpääoman tarvetta arvioida Current ratio -tunnusluvun avulla.

Current ratio on yrityksen maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku, joka kuvaa miten yrityksen lyhytaikaiset varat riittävät kattamaan yrityksen lyhytaikaisten velkojen maksun.

Jos Current ratio on 1, ovat lyhytaikaiset varat ja lyhytaikaiset velat yhtä suuret. Current ratio on heikko, jos se on alle 1, tyydyttävä jos luku on 1,5–2 ja erinomainen sen ollessa yli 2,5. Toisaalta jos Current ratio on kovin suuri, kuvaa se sitä, että yrityksessä on paljon lyhytaikaisia varoja suhteessa velkoihin. Tällöin tunnusluku voi kertoa, että yrityksen taseeseen on sitoutunut enemmän varoja kuin mitä välttämättä olisi tarkoituksenmukaista.

Jos yrityksen maksuja ei pystytä maksamaan ajallaan, kertoo se käyttöpääoman liian vähäisestä määrästä tai siitä, että käyttöpääoma on tehottomassa käytössä ja sitoutuneena esimerkiksi epäkuranttiin varastoon. Vastaavasti jos yrityksellä on jatkuvasti varoja yli yritystoiminnan tarpeiden, kannattaa miettiä, onko varoille tulevaisuudessa käyttöä yrityksen liiketoiminnassa, voisiko yritys sijoittaa ylimääräisiä varojaan tai tulisiko varat jakaa yrityksen osakkeenomistajille, jotta he voivat hyödyntää varoja muuhun toimintaan.

Miten käyttöpääoman määrään voi vaikuttaa?

Yrityksen toimintamallilla on mahdollista vaikuttaa käyttöpääoman tarpeeseen ja varmistaa sen tehokas käyttö. Myyntisaamisten nopeammalla kiertoajalla ja tuloutumisella on mahdollista pienentää myyntisaamisiin sitoutuneen käyttöpääoman määrää, minkä vuoksi esimerkiksi perinnän tehostamisella on mahdollista tehostaa käyttöpääomaa. Myös ostovelkojen täyden maksuajan hyödyntämisellä voidaan pienentää yritystoimintaan sitoutuneen nettokäyttöpääoman määrään. Kun yrityksessä tehdään ostoja vain tarpeellinen määrä ja pidetään yrityksen vaihto-omaisuus kuranttina sekä sen kierto nopeana, voidaan käyttöpääoman määrään vaikuttaa tehostavasti.

Vaikka arvonlisävero nähdäänkin usein läpikulkueränä, voi myös arvonlisäverolla olla vaikutusta yrityksen käyttöpääoman tarpeeseen; jos myyntien arvonlisäverot kertyvät tyypillisesti yritykselle nopeammin kuin ostojen arvonlisäverot tulee maksaa, voidaan arvonlisäveroilla pienentää liiketoimintaan sitoutuvaa käyttöpääoman tarvetta.

Käyttöpääoman rahoitus

Mistä ja millaisella rahoitusmuodolla käyttöpääomarahoitusta voi hankkia?

Mikäli yritys tarvitsee lisää käyttöpääomaa, on sen hankkimiseen olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Ensimmäisenä on kuitenkin ratkaistava se, pyritäänkö lisäkäyttöpääomaa hankkimaan oman pääoman ehtoisena vai vieraan pääoman ehtoisena rahoituksena. Jotta yrityksen olisi mahdollista hankkia lisäkäyttöpääomaa vieraan pääoman ehtoisesti, tulisi yrityksen omavaraisuusasteen tyypillisesti olla lisävelanoton jälkeenkin vähintään 20–30 % tasolla.

Tyypillisesti vieraan pääoman ehtoista käyttöpääomaa haetaan yritykselle lainana, tililimiittinä tai laskurahoituksena. Lainarahoitusta voidaan hakea esimerkiksi pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Lisäksi voidaan hyödyntää luotollista tiliä, eli tililimiittiä tai factoringrahoitusta, jossa yrityksen myyntilaskut/myyntisaamiset pantataan tai myydään rahoittajalle.

Käyttöpääomarahoituksen hakeminen

Miten vieraan pääoman ehtoista käyttöpääomarahoitusta haetaan yritykselle?

Kun yritykselle haetaan vieraan pääoman ehtoista käyttöpääomarahoitusta, ovat tarvittavat dokumentit tyypillisesti samat riippumatta siitä, millaista rahoitusmuotoa lisäkäyttöpääoman hankinnassa käytetään. Yleensä rahoitusta haettaessa tarvitaan rahoitushakemus tai liiketoimintasuunnitelma, josta ilmenee yrityksen toimintamalli ja rahoituksen käyttötarkoitus. Lisäksi rahoittajat vaativat yleensä tilinpäätökset parilta edelliseltä vuodelta tilintarkastuskertomuksineen sekä viimeisimmät kirjanpidon raportit.

Yrityksen aiemmasta kehityksestä riippumatta rahoitus on maksettava takaisin liiketoiminnan tulevilla tuotoilla, minkä vuoksi rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen tulevaisuuden maksukyvystä. Siksi rahoituksen hakijalta edellytetään useimmiten budjettien tai ennusteiden laadintaa tuleville vuosille.

Mitä käyttöpääomarahoitusta hakiessa tulee huomioida?

Rahoitusta suunniteltaessa kannattaa ennakolta huomioida tarjottavat vakuudet, sillä yleensä rahoittajat edellyttävät lisärahoitukselle omarahoitusosuuden lisäksi myös vakuutta. Myyntisaatavarahoituksessa (factoringrahoituksessa) on se etu, että siinä yrityksen myyntilaskut toimivat rahoituksen vakuutena, eikä muuta vakuutta yleensä tarvita. Muissa rahoitusmuodoissa vakuuksina voidaan käyttää esimerkiksi Finnveran ja muiden palveluntarjoajien maksullisia takauksia, yrityksen omaisuutta tai yrityskiinnityksiä.

Käyttöpääomarahoitusta hakiessa kannattaa huomioida myös lisäkäyttöpääoman hinta, eli korko. Käyttöpääomarahoituksessa korko vaihtelee tyypillisesti paljon ja se on suhdanteiden lisäksi riippuvainen myös rahoittajasta, rahoitettavasta yrityksestä, sen iästä, taustoista ja vastuuhenkilöistä. Lisäksi hintaan vaikuttavat toimiala, toimintamalli, omavaraisuus, riski, haettavan rahoituksen määrä, takaisinmaksuaika sekä tarjottavat vakuudet.

Onnistu käyttöpääomarahoituksen hakemisessa asiantuntijan avulla

Rahoituksen hakeminen voi olla monimutkainen prosessi, jossa yrityksellesi sopivan rahoitusmuodon tunnistaminen sekä hakemuksen ja liitteiden asiantunteva laadinta auttavat eteenpäin. Mikäli kaipaat apua rahoituksen suunnitteluun ja hakuun liittyen, voit olla meihin yhteydessä.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.