Yritysten kustannustuki kolmas hakukierros

Yritysten kustannustuki kolmas hakukierros

Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros aukeaa tiistaina 27.4.2021 klo 9. Kenelle tuki on ja mitkä ovat sen ehdot?

Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros aukeaa tiistaina 27.4.2021 klo 9. Kolmannella hakukierroksella tukikausi on 1.11.2020-28.2.2021 välinen aika. Tuki on haettavissa 27.4.2021-23.6.2021 välisen ajan Valtiokonttorin sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorin sivuilla.

Kenelle yritysten kustannustuki on tarkoitettu ja mitkä sen ehdot ovat?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi pudonnut koronaviruksen seurauksena. Tuki on kohdistettu koronaviruksesta eniten kärsineille toimialoille ja yrityksille, ja tuen tavoitteena on vähentää konkurssien määrää näillä toimialoilla. Lähtökohtaisesti yrityksen päätoimialan liikevaihdon on tullut laskea, jotta yritys olisi oikeutettu tukeen. Tukeen oikeutetut toimialat vahvistetaan edellisten kierrosten tapaan Valtioneuvoston asetuksella. Yrityksesi toimialan tilanteen voit tarkistaa asetuksesta tästä linkistä. Erityisellä koronaviruksesta johtuvalla painavalla ja perustellulla syyllä myös muulla kuin Valtioneuvoston asetuksessa vahvistetulla toimialalla toimiva yritys voi kuitenkin hakea ja saada tukea harkinnanvaraisin perustein.

Yhtiömuotorajoitusta ei kustannustuen kolmannella kierroksella ole, joten kaikilla y-tunnuksen omaavilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea tukea yritysmuodosta riippumatta. Kustannustuki huomioi tällä kierroksella paremmin myös pienet yritykset ja toiminimiyrittäjät. Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat saada tukea, jos niillä on y-tunnus.

Milloin yritys on oikeutettu kustannustukeen?

Jotta yritys olisi oikeutettu tukeen, tulee yrityksen oman pandemiakauden liikevaihdon olla laskenut 30 % vertailukauteen verrattuna. Pandemiakaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta yrityksen liikevaihtoa verrataan vertailukauteen. Pandemiakauden ja vertailukauden ajankohta riippuu yrityksen perustamishetkestä ja alv-ilmoituskauden pituudesta. Tukikausi on kuitenkin sama kaikilla yrityksillä pandemiakaudesta ja vertailukaudesta riippumatta. Kaikki yritykset hakevat siten tukea 1.11.2020-28.2.2021 aikavälillä syntyneisiin kustannuksiin.

Jos yritys on arvonlisäverotuksessa kuukausi-ilmoittaja ja sen toiminta on alkanut ennen 1.11.2019, on yrityksen liikevaihdon oltava tukikautta vastaavalla pandemiakaudella (1.11.2020-28.2.2021) 30 % alempi kuin vertailukaudella (1.11.2019-29.2.2020). 1.11.2019 tai sen jälkeen perustetuilla yrityksillä sekä alv:n vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoittajilla pandemiakausi ja vertailukausi määräytyvät yrityksen perustamishetken ja alv-ilmoituskauden perusteella. Oman yrityksesi pandemiakauden ja vertailukauden voit selvittää Valtiokonttorin laatiman kaavion avulla.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada tukea 2 000–1 000 000 euroa. Tukea maksetaan tukikauden, eli marras-helmikuun, joustamattomien liiketoiminnan kustannusten ja menetysten sekä palkkakustannusten perusteella. Tuen perusteena olevia kustannuksia on edellisestä hakukierroksesta hieman laajennettu, jotta tuki kohdistuisi joustamattomiin kustannuksiin paremmin ja huomioisi paremmin myös pienet yritykset.

Tukikelpoiset kustannukset

Kustannustuen kolmannella kierroksella uutena kustannuksena huomioidaan esimerkiksi palkan sivukulut laskennallisella prosentilla varsinaisten palkkakustannusten lisäksi. Viime kierroksella maksettavan tuen määrän tuli ylittää 2 000 euroa, jotta tuki voitiin maksaa, mutta kolmannella hakukierroksella tukikelpoisten kustannusten tulee ylittää 2 000 euroa, joten tuen myöntämisen kynnys myös madaltuu hieman edelliseen kierrokseen verrattuna. Jos tukikelpoiset kustannukset ylittävät 2 000 euroa, mutta kustannustuen määrä jää alle 2 000 euron niin tuki korotetaan ja maksetaan 2 000 euron suuruisena jos muut tuelle asetetut edellytykset täyttyvät.

Tukihakemukseen liittyen Valtiokonttori saa tiedot liikevaihdosta Verohallinnolta ja yrityksen palkkatiedot Tulorekisteristä, minkä lisäksi yritys itse ilmoittaa tukihakemuksella liiketoiminnan joustamattomat kustannukset tukikaudelta.

Muiden tukien vaikutus kustannustukeen

Muut yrityksen mahdollisesti saamat tuet eivät lähtökohtaisesti kustannustuen kolmannella hakukierroksella vaikuta kustannustuen saantiin tai tuen määrään. EU:n tilapäisen puitetukiohjelman mukaiset yrityksen saamat tuet eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuna ylittää puitetukiohjelmassa säädettyä 1 800 000 euroa.

Kustannustuen saannin edellytykset

Tuen saannin edellytyksenä on y-tunnus, yrityksen liikevaihdon 30 % suuruinen lasku pandemiakaudella vertailukauteen verrattuna ja yrityksen päätoimialan kuuluminen Valtioneuvoston asetuksessa määritetylle toimialalla tai perusteltu koronasta johtuva painava syy liikevaihdon laskulle. Tuen saannin ulkopuolelle on rajattu yritykset, joiden tukikelpoiset kustannutukset jäävät alle 2 000 euron, sekä ne yritykset, joita ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, joilla on verovelkaa, joilla on ulosottovelkoja ja yritykset, jotka ovat laiminlyöneet veroilmoituksen antamiseen liittyvän velvollisuuden. Myöskään ennen koronaa (31.12.2019) vaikeuksissa olleelle yritykselle ei voida myöntää tukea.

 

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Iiro Säilä

Financial Advisor

Yhteystiedot

iiro.saila@gallant.fi

Iiro Säilä

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä palveluistamme tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä. Tulemme yrityksesi tueksi niin muutostilanteisiin, kasvuun kuin arkeen.